අම්මා – Amma

ISBN – 9789559001272

ජගත් සාහිත්ය ඉතිහාසයේ ගමන් මග වෙනස් කල සම්භාවය රුසියානු නවකතාවේ සම්පුර්ණ හා අසන්ශිප්ත පරිවර්ථනය

රු750.00 රු645.00

Out of stock

Compare
ISBN 9789559001272
Publisher  Prabha Publishers
Pages 448
Weight
Weight 350 kg

There are no reviews yet.

Be the first to review “අම්මා – Amma”