අම්මා – Amma

ISBN – 9789559001272

ජගත් සාහිත්ය ඉතිහාසයේ ගමන් මග වෙනස් කල සම්භාවය රුසියානු නවකතාවේ සම්පුර්ණ හා අසන්ශිප්ත පරිවර්ථනය

රු750.00 රු675.00

1 in stock

Compare
ISBN 9789559001272
Publisher  Prabha Publishers
Pages 448
Weight
Weight 350 kg