බහිරව රණ ශුරයෝ – Bahirawa Rana Surayo

ISBN – 9789556970623

ෆ්ස්ටිනාගේ ආත්මය සොයා යන ජෝන්ට සහ රාක්‍ෂාසාස්ට ඩේන්වූර් දේවස්ථානය තුල අනෙපෙක්ෂිත සිදුවීමකට මුහුණ දීමට සිදුවේ. එහිදී චීන රණශුර යක්ෂයකු විසින් රාක්‍ෂාසාස්ව  ගිලගන්නා අතර ජෝන් සහ ෆස්ටිනා වැනීසිය බලා යයි.

රු500.00 රු450.00

Compare
ISBN 9789556970623
Publisher
Pages 344
Weight 0
Weight 350 kg