ඩේන්ජර් සිග්නල් – Dengar Signal

ISBN – 9789558217115

මිනීමරුවා රහස් පරීක්ෂක ඩිකී විරකොන්ද….?

රහස් පරීක්ෂක ඩිකී වීරකෝන් නිවසට ඇතුල්වන විට දුටුවේ ඇග කිලිපොලවන සුළු දර්ශනයකි. නළල් තලය පාසා කරගෙන යනසේ වෙඩි පහරක් වැදුණු මළ සිරුරක් බිම වැතිරී තිබිණ. වෙඩි වැදුණු සිරුරෙන් ගලා ගිය ලේ ධාරාව මිදී ගොස් තිබුනේය. මළ සිරුර අයිස් මෙන් සීතලය. 

රු400.00 රු360.00

Compare
ISBN 9789558217115
Publisher  Thrasa prakashaka
Pages 355
Weight
Weight 350 g