ඇස් පියන් යට – Es Piyan Yata

ISBN – 9789554788244

ඔහු යන්නට හදයි

යන්නටම හදයි

ආයේ මුණ නොගසේන්නටම යන්නට හදයි

එය මොනතරම් සොචනියද?

ඔවුන් දෙදෙනා එක මිදුලේ

එකට වැටි සෙල්ලම් කල ළමා කාලයක් තිබේ.

ඔහුව නොදක සිටි එක දවසක්වත් ඇගේ ජීවිතය තුල නොමැත

ඇගේ මතක ඉතිහාසය පුරාම ඔහුගේ රුව 

දැවෙන්තයෙක් වාගේ හැම තැනම නැගී සිටි

ඇගේ මුළු ළමා විය පුරාම ඔහු ඈ ලග සිටියේය

නමුත් දැන් ඔහු යන්නට හදයි

රු450.00 රු400.00

Out of stock

Compare
ISBN 9789554788305
Publisher Sayura Prakashakayo
Pages
Weight
Weight 350 g