ගම්මිරිස් කුරුල්ලා – Gam miris Kurulla

ISBN – 9789554788138

ඕනෑම දෙල් ගසකට අයිතිකාරයින් ඇත. ඕනෑම කතාවකටත් හිමිකාරයන් ඇත.

මේ එහෙම නැති දෙයක් හොයන අතර ඇති දෙයක් ගැන කියන විහිලුම විදිහ.

වඩාත් මායාමය තැන ගම්මිරිස් කුරුළු හිත. මේ එතැනින් පහලට දිය ඇල්ලක් මෙන් එක සීරුවට

රු350.00 රු298.00

Out of stock

Compare
ISBN 9789554788138
Publisher Sayura Prakashakayo
Pages
Weight
Weight 350 g