ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ ඒකාධිපතියා – ජේ ආර් යුගයේ නොපළ කතා

ISBN – 9789556565638

ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ ඒකාධිපතියා – ජේ ආර් යුගයේ නොපළ කතා –

Prajathanthrawadaye Ekadhipathiya – J R yugaye Nopala Katha

 

ජේ ආර් ජයවර්ධන චරිතයේ තිරෙන් පසුපස කථාව, 

 

රු980.00 රු830.00

Compare
ISBN 9789556565638
Publisher Sooriya Prakashakayo
Pages 950
Weight
Weight 350 g