විශිෂ්ටය ක්‍රිෂිෂ්ටොෆ් – Kieslowski On Kieslowski

ISBN – 9789556779806

තත්පරයට රූප රාමු 24 ක්ව දිවෙන සෙලොලොයිඩ්පට තුළින් මානව ජීවිතය විනිවිද දුටු මෙම මානව හිතවාදී අව්‍යාජ , සරල සිනමාවේදියා ජිවත්වුයේ වසර 55 ක් පමණි. 

ඔහු වොර්සොහි, මැසොවියෙස්කි ප්‍රාන්තයේ මිසාටොවෙහි ඉපිද එහිම අවසන් හුස්ම පොද දියකර හැරියේය.

රු700.00 රු560.00

Compare
ISBN 9789556779677
Publisher Surasa (FAST) Publishing
Pages
Weight
Weight 350 kg