පබ්ලිස් ඉවුම් පිහුම් – Pabilis Iwum Pihum

ISBN – 9789553101037

ආචාර්‍ය ටි පබිලිස් සිල්වා මහතා 1956 වසරේ ගල්කිස්ස මහ හෝටලයට අඟුරු ඇදිම පිණිස පැමිණ, අනතුරුව අරක්කැමියෙකු වශයෙන් සේවය කර, 2004 වර්ෂයේ දි ගල්කිස්ස මහ හෝටලයේ ඉවුම් පිහුම් කාර්‍ය්‍ය හා ප්‍රවර්ධනය පිලිබද අධ්‍යක්ෂක ලෙස පත් වු විශිෂ්ට පුද්ගලයකි. 

රු800.00 රු720.00

Compare
ISBN 9789553101037
Publisher Sarasavi Prakashakayo
Pages
Weight
Weight 350 kg