රූමතියයි තණතිල්ලයි – Rumathiyayi ThaNathillai

ISBN – 9789558884391

හදීසි කැදවීමක් ලැබෙන හර්කියුල් පයිරේට්, තම සහයක හැස්ටින්ග්ස් සමග අදාල ස්ථානයට යනවිට කැදවීම කළ පුද්ගලයා ඝාතනය වී ඇත. කැදවීම කලේ කුමකටද යන්න පසෙක තබා කැදවුම්කරුගේ ඝාතනය සෙවීමට පයිරේට් හට හැකි වේද?

රු550.00 රු500.00

Compare
ISBN 9789558884391
Publisher Ashirwada Prakashakayo
Pages
Weight
Weight 350 kg