සැඩ මුහුදේ වික්‍රමය -Sada Muhude Wikrama

ISBN – 9789556572773

සුර්යාලොකය නසාලමින් අන්ධාකාරය පරිසරය වසා පැතිරෙන්නට විය. අහසේ පහතින් රොක් වු වළා ගැබී අදුරු පැහැය හා සම්මිශ්‍ර ව මුහුදු දිය මඩ පැහැයට හැරුණේය. හදිසියේ හමන්නට වු රළ පෙළ උස් ව් නැගෙන්නටත් ඔරුව වියළි පරඩලාවක් සෙයින් දිය මත ඔබ මොබ විසිවන්නටත් විය

රු200.00 රු160.00

Compare
ISBN 9789556572773
Publisher Tharanga Prakashakayo
Pages
0
Weight 350 g