සැලියුට් එක – Saliut Eka

ISBN – 9786249536401

නොමැරෙන මිනිසුන්ගේ යුගයක කතාව

මේ ඉන්නේ සර් මහ එකා. මුත් එක්ක 12 ක් 13 ක් විතර වැටිලා හිටියා. තව බොඩිස් තියෙනවා. මුන් අපිට අම්බානෙකට ගැහුවා. මු…. අර අතන තියෙන වැටකෙයියා ගහමුල මැරිලා වැටිලා හිටියේ…

රු890.00 රු800.00

Compare
ISBN 9786249536401
Publisher
Pages
Weight 0
Weight 350 kg