සමුදෙන්න කුවණ්ණා – Samudenna Kuwanna

ISBN – 9789553117151

හැම මොහොතකම හැම තත්පරයකම මට ද්‍රොහි වු ඒ මිනිහාටත් , ඔහු ම්යෙනතුරු ජිවත් වූ මේ බිමටත් මා සාප කරනවා – කුවණ්ණා

රු475.00 රු430.00

Compare
ISBN 9789553117151
Publisher Sarasavi Publishers
Pages 288
Weight
Weight 350 kg