සෙනෙහස් අරණ – Senehas Arana

ISBN – 9789551807689

ෂිහ්… හදන්නම බැහැ… හැදුවත් වැඩක් වෙන එකක් නැහැ.

මේ මෝඩයෝ…. සීතල නිසයි මම ගියේ.. ලිකර් ගත්තේ දුල්කී කෑ ගසා කිවාය

ඊට හොදයි තමුසේ අර පිටවල පතනේ පෙරලුනා නම්… ඔයිට වඩා හොදට සීතල ඇරගන්න තිබුනා.

පිට….වල පතනේ පෙරලුනාම සීතල යනවාද”   හිමන්තර ට යකා නැංගේය..

පෙරලිලා බලාපන් ඔහු පැවසුවේ සිංහලෙනි

 

රු790.00 රු710.00

Compare
ISBN 9789551807689
Publisher Sanka Prakashakayo
Pages
Weight
Weight 350 kg