2020 ස්වර්ණ පුස්තක සම්මාන සඳහා නිර්දේශිත පොත්

ත්‍රිපල් වාසි සමගින් ඔබේ ඇනවුම ඔබ ලගටම ගෙන්වා ගන්න..

  • වැඩි වට්ටම්
  • නොමිලේ ප්‍රවාහනය
  • මුදල් ආපසු 

මුදල් ආපසු ලබා ගැනිමේ අවස්තාව ලබා ගැනිමට ස්වර්න පුස්තක සම්මාන දිනන කෘතිය ලෙස ඔබ අනුමාන කරන කෘතිය ORDER NOTE තුල සදහන් කරන්න. 

තොරාගන්නා අයෙකුට සම්පුර්න මුදලම ආපසු. හො වෙනුවට පොත් ලබා ගැනිමේ හැකියාව පවති.

අවසන් දිනය- JULY 31

ශ්‍රි oකාව තුල බෙදා හැරිම නොමිලේ

ති හ තා
පොල් මට්ටා
රතු ඉරි අදින අත
කන්ද උඩ ගින්දර
නිම්නාගී ඉතිහාසය
නිෂ්ක්‍රාන්තිය
පේත
අතකින් අම්මාය අතකින් මෙරමා ය
රුදු රොන් සුනු
බලන් පුර සිරි නෙත් වසා
කුමර කොබෙයි
පන්හිද

රු7,150.00 රු6,275.00

Out of stock

Compare
ISBN Swarna Pusthaka 2020
Publisher
Pages
Weight 0
Weight 350 kg