තාත්තා – Thaththa

ISBN – 9789554788671

ආදරයේ උල්පත වු කලී අම්මාය. අම්මා තරම් කිසිවෙකුත් කිසිවෙකුට ආදරය නොකරයි. අම්මා යනු ආදරයේ සන්කේතයයි.

අම්මා ආදරයේ උල්පත නම්.. ඒ උල්පත පොෂනය කරන අසිරිමත් ආදර පොෂකය තාත්තා

රු500.00 රු450.00

Compare
ISBN 9789554788671
Publisher Sayura Prakashakayo
Pages
Weight
Weight 350 kg