නිදන විල – The Sleeping Lake

ISBN – 9786245394012

මුළු කාමරයම අන්ධකාරය තුළ ගිල්වා ගනිද්දි නිශ්ශබ්දතාවය ද වැඩි වන්නට විය.. ඔරලෝසු බට්ටාගේ කටු කැරකෙන හඩ පමනක් දැන් ඔහුට ඇසේ…

 

රු600.00 රු480.00

Compare
ISBN 9786245394012
Publisher Grantha Prakashana
Pages
Weight 0
Weight 350 kg