සිසිරයේ රැයක මගියෙකු… නම් – W Night A Traveller

ISBN – 9789553116161

වෙනත් බොහො නවකතා ඇතුලත් කරගත් නවකතාවක් පිලිබද නවකතාවකියි කිව හැකිය. වෙනත් නවකතාවල මෙන් නොව , මෙහිදි ඔබද නවකතාවේ චරිතයක් බවට පත්වෙයි, එහෙන්ම ලේඛකයාද නවකතාවේ චරිතයක් මෙනි.

රු550.00 රු500.00

Compare
ISBN 9789553116161
Publisher Sarasavi Prakashakayo
Pages 304
Weight
Weight 350 kg

There are no reviews yet.

Be the first to review “සිසිරයේ රැයක මගියෙකු… නම් – W Night A Traveller”