සිසිරයේ රැයක මගියෙකු… නම් – W Night A Traveller

ISBN – 9789553116161

වෙනත් බොහො නවකතා ඇතුලත් කරගත් නවකතාවක් පිලිබද නවකතාවකියි කිව හැකිය. වෙනත් නවකතාවල මෙන් නොව , මෙහිදි ඔබද නවකතාවේ චරිතයක් බවට පත්වෙයි, එහෙන්ම ලේඛකයාද නවකතාවේ චරිතයක් මෙනි.

රු550.00 රු500.00

Compare
ISBN 9789553116161
Publisher Sarasavi Prakashakayo
Pages 304
Weight
Weight 350 kg