වසන්ත තිළිණය ආයෙත් – Wasantha Thilinaya Ayeth

ISBN – 9789553304728

ඇයට ඔනැම තැනක යාමේ මාවත විවෘතව තිබිණි. ඔනැම දෙයක් කිරිමේ ඉඩ හසර සැලසි තිබිණි. ඇගෙන් ප්‍රශ්න කිරිමට කිසිවකුත් ඉතිරිව සිටියේ නැත. ඇය ගැන වග වීමට සිටියේ ඇ පමනි.

රු450.00 රු360.00

Compare
ISBN 9789553304728
Publisher Susara Publishers
Pages
Weight
Weight 350 g