ලොක ඉතිහාසය – World History

ISBN – 9789552129946

ලොක ඉතිහාසය යනු පුළුල් විෂය පථයකි. ප්‍රාග් ඉතිහාසය මානව ශිෂ්ථාචාරය , එකි ශිෂ්ටාචාර කෙරෙහි බලපැ සුවිශේෂි සියවස්, මානව සන්හතිය තුළ පහලවු චරිත , ඉතිහාසය වෙනස් කරන්නට හේතු වු විවිධ සිදුවිම් ආදි කරුණු රැසක් ලොක ඉතිහාසය තුළින් පිළිඹුබු වේ

රු1,500.00 රු1,350.00

Compare
ISBN 9789552129946
Publisher M D GUNASENA
Pages
Weight 0
Weight 350 kg