හෙළ මහා ගත්කරු මාර්ටින් වික්‍රමසිංහ

Bookrack.lk අන්තර්ජාල පොත් රාක්කය . ඔබට අවශ්‍ය පොත් ඔබේ දෝතටම ගෙනවිත් දීමට සුදානමින් සිටින, ලාංකීය පොත් කියවන්නන්ගේ පවස නිවාලන්නට දිය දෝතක් වන්නට වෙර දරන අන්තර්ජාලීය අවකාශයකි.  අද සිට බුක්රැක් අපි, …