ඔබ සෙවීමට අවශ්‍ය පොතේ අකුරු කිහිපයක් ටයිප් කරන්න. සුළු මොහොතකින් ඊට ආසන්නතම සමාන නම් ඇති සියලුම පොත් මෙහි දිස්වනු ඇත

bookrack.lk වෙතින් ඔබ කැමති පොතක් ගෙදරටම ගෙන්න ගන්න.. පොත් ඔබේ අතට පත් වූ විට නියමිත මුදල ගෙවන්න.

පියවර 1 : www.bookrack.lk වෙතට පරිගණකයෙන් හෝ ජංගම දුරකතනයෙන් පිවිසෙන්න

පියවර 2 : ඔබ කැමති පොතක් තෝරා ගන්න

පියවර 3 : පහත රුපයේ පරිදි එය ඔබේ cart එකට එකතු කරගන්න

පියවර 4 : ඔබට අවශ්‍ය පොත් තෝරාගැනීමෙන් අනතුරුව CHECKOUT කිරීම සදහා

පියවර 5 : පොත් ලැබිය යුතු ප්‍රවාහන ක්‍රමය තෝරාගන්න

පියවර 6 : Proceed To Checkout තෝරන්න

පියවර 7 : ඔබේ විස්තර , ලැබිය යුතු ලිපිනය හා ගෙව්මේ ක්‍රමය තෝරා ඔබේ ඇනවුම සිදු කරන්න. (කෑෂ් ඕන් ඩිලිවරි සිලෙක්ට් කිරීම මගින් ඔබේ ඇනවුම ඔබ වෙතට ලැබිණ අවස්ථාවේ අදාළ මුදල ගෙවීමට හැක )