ඔබ සෙවීමට අවශ්‍ය පොතේ අකුරු කිහිපයක් ටයිප් කරන්න. සුළු මොහොතකින් ඊට ආසන්නතම සමාන නම් ඇති සියලුම පොත් මෙහි දිස්වනු ඇත
Account No1023 1402 1407
Account NameBook rack Publishers
BankSampath Bank
BranchKuliyapitiya
EZ CASH 
Dialog No076 107 4191

**CASH ON DELIVERY ISLAND WIDE