තට්ටු තිහේ පාසල පුන්චි ආගන්තුකයා – Thattu Thihe pasala 3

ISBN – 9789550716999

තට්ටු තිහේ පාසල අත්වැරද්දක් නිසා නිර්මාණය වුණ පාසලක්.
ඉස්කෝලේ හදපු කොන්ත්‍රාත්කරුට නියම වෙලා තිබුනේ එක පෙළට පන්ති කාමර තිහක් තියෙන පාසල් ගොඩනැගිල්ලක් හදන්නයි. හැබැයි එයා එක හැදුවේ එක තට්ටුවක එක පන්තිකාමරයක් තියන තට්ටු තිහක් උස ගොඩනැගිල්ලක් විදිහට

රු390.00 රු350.00

Compare
ISBN 9789550716999
Publisher Heladiuwa Prakashakayo
Pages
Weight 0
Weight 350 kg

There are no reviews yet.

Be the first to review “තට්ටු තිහේ පාසල පුන්චි ආගන්තුකයා – Thattu Thihe pasala 3”